Kubernetes CKA Professional plus Advanced [GKKUBCKAPA]

Durée totale
Localisation
En ligne
Date et lieu de début
Logo Global Knowledge Belgium BV
Note du fournisseur: starstarstar_halfstar_borderstar_border 4,5 Global Knowledge Belgium BV a une moyenne de 4,5 (basée sur 2 avis)

Astuce: besoin de plus d'informations sur la formation? Téléchargez la brochure!

Dates et lieux de début

computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
21 juin 2021 jusqu'au 25 juin 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
19 juil. 2021 jusqu'au 23 juil. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
16 août 2021 jusqu'au 20 août 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
13 sept. 2021 jusqu'au 17 sept. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
11 oct. 2021 jusqu'au 15 oct. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
8 nov. 2021 jusqu'au 12 nov. 2021
computer En ligne: VIRTUAL TRAINING CENTER
6 déc. 2021 jusqu'au 10 déc. 2021

Description

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes Fundamentals training is uitermate geschikt voor IT Administrators (engineers) en biedt cursisten een verdiepingsslag als het gaat om begrip, het gebruik en beheer van Kubernetes. De training gaat uit van het bijbrengen van Kubernetes voor self hosting. Iedere deelnemer krijgt een eigen (gesimuleerde) bare-metal cluster, die de deelnemer zelf initieert.

De training is hands-on biedt kennis en vaardigheden aan de hand van oefeningen en voorbeelden die je uitvoert. De gedachte hierbij is, als je Kubernetes begrijpt en ermee kan werken op dit niveau, kun je vervolgens uit de voeten met iedere mogelijke andere variant.

Deze training bestaat uit twee delen:

Lisez la description complète ici

Foire aux questions (FAQ)

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Voir aussi : Devops, Développement mobile, Zope, Développement Web et Agile.

Vrijwel iedere training die op een onze locaties worden getoond zijn ook te volgen vanaf huis via Virtual Classroom training. Dit kunt u bij uw inschrijving erbij vermelden dat u hiervoor kiest.

OVERVIEW

Nederlands:

Deze Kubernetes Fundamentals training is uitermate geschikt voor IT Administrators (engineers) en biedt cursisten een verdiepingsslag als het gaat om begrip, het gebruik en beheer van Kubernetes. De training gaat uit van het bijbrengen van Kubernetes voor self hosting. Iedere deelnemer krijgt een eigen (gesimuleerde) bare-metal cluster, die de deelnemer zelf initieert.

De training is hands-on biedt kennis en vaardigheden aan de hand van oefeningen en voorbeelden die je uitvoert. De gedachte hierbij is, als je Kubernetes begrijpt en ermee kan werken op dit niveau, kun je vervolgens uit de voeten met iedere mogelijke andere variant.

Deze training bestaat uit twee delen:

 1. het eerste gedeelte behandeld de Kubernetes Administrator Fundamentals;
 2. het tweede deel bestaat uit expert keuze modules voor Kubernetes Administrators.

Ben je of wordt je als Engineer, System-Administrator of DevOps Engineer (gedeeltelijk of geheel) verantwoordelijk voor een Kubernetes cluster en wil je direct aan de slag kan met managen of inrichten van Kubernetes voor jouw organisatie? Dan is deze training perfect voor jou.

==

English:

This Kubernetes Fundamentals training is very suitable for IT Administrators (engineers) and offers participants a deep inside in the architecture, use, and management of Kubernetes. The training is based on teaching Kubernetes for self-hosting. Each participant gets their own (simulated) bare-metal cluster, which the participant initiates himself.

The training is hands-on and offers knowledge and skills based on exercises and examples you perform. The idea here is, if you understand Kubernetes and can work with it at this level, you will be able to work with any other possible variant.

This training consists of two parts:

 1. The first part deals with the Kubernetes Administrator Fundamentals;
 2. the second part consists of expert choice modules for Kubernetes Administrators.

Are you or will you become an Engineer, System-Administrator, or DevOps Engineer (partially or fully) responsible for one or more Kubernetes clusters, or you would like to be able to manage or set up Kubernetes for your organization? Then this training is perfect for you.

OBJECTIVES

Nederlands:

Het hands-on leren van Kubernetes in de basis en op bare-metal. Overeenkomstig de theorie zoals die door de Cloud Native Foundation voor certificering verwacht wordt.

Uitgangspunten van deze training is dat de deelnemer na deze training in staat is met Kubernetes in zijn/haar organisatie een begin te maken;

 • de deelnemer beschikt na deze training over de basis kennis nodig om Kubernetes in te richten en te gebruiken op zowel on-premise als managed hosting
 • het aanleren van de Kubernetes basis, zoals die door het CNCF geformuleerd is, vanuit een hands-on aanpak en op basis van de Kubernetes architectuur;
 • deze training legt het fundament dat nodig is voor certificering, zodat in een vervolg training, zoals Exam Prep, hierop voortborduurt kan worden.

Op basis van deze training krijgt de deelnemer inzicht in Kubernetes en overzicht op het niveau van applicatie en hosting Architectuur:

 • Zodat een deelnemer beter en op basis van inzicht (op algemeen niveau) zijn weg weet te vinden in de technische hosting architectuur (voor Enterprises) en keuzes verbonden aan het Cloud Native Landschap;
 • Op basis van werkende en uitgewerkte expert voorbeelden na de training kan beginnen met Kubernetes expert onderdelen in de eigen organisatie of het uitbouwen van oplossing op basis van verkregen voorbeelden.

===

English:

Hands-on learning of Kubernetes in the base and on bare metal. In line with the theory expected by the Cloud Native Foundation for Certified Kubernetes Administrator (CKA) certification.

The starting point of this training is:

 • that after this training the participant is able to make a start with Kubernetes in his/her organization;
 • the participant has the basic knowledge needed to set up, use, and manage Kubernetes on on-premise, managed hosting or any Kubernetes variant out there;
 • the participants learn the Kubernetes basis, as formulated by the CNCF, from a hands-on approach and based on the Kubernetes architecture;
 • this training lays the foundation needed for certification so that in subsequent exam training courses can build on this.

On the basis of this training, the participant gets insight into Kubernetes and an overview at the level of the Kubernetes application and  the Kubernetes hosting architecture:

 1. So that a participant knows his way around the technical hosting architecture (for Enterprises) and choices related to the Cloud Native Landscape better and on the basis of insight (on a general level);
 2. Based on working and elaborated expert examples after the training, Kubernetes can start by introducing Kubernetes expert parts in their own organization or building a solution based on obtained working examples.

AUDIENCE

Nederlands:

De training is met name bedoeld voor:

 • Engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, inrichten of beheren van Kubernetes clusters. Het niveau instap is van beginnend tot medior kennis van Kubernetes.
 • Voor een ieder die als doel heeft om een certificering te behalen als Certified Kubernetes Administrator (CKA). Deze training dient als theoretische basis training.

===

English:

The training is mainly meant for:

 • Engineers responsible for designing, deploying, or managing Kubernetes clusters. The level of entry is from beginning to medium level of knowledge of Kubernetes.
 • For anyone who aims to obtain certification as a Certified Kubernetes Administrator (CKA). This training teaches the theory needed for the CKA Exam.

CERTIFICATION

Nederlands:

In deze training wordt de basis kennis gedoceerd benodigd voor het Certified Kubernetes Administrator examen. Deze basis is niet genoeg om daadwerkelijk examen te kunnen doen. Hiervoor kan aansluitend de training Kubernets CKA Exam Prep training (GKKUBCKA-E) worden gevolgd.

===

English:

In this training, the basic knowledge required for the Certified Kubernetes Administrator exam is taught. The exam tests on pratice skills, basic knowledge is therefore not enough to actually take the exam. The training Kubernetes CKA Exam Prep training (GKKUBCKA-E) is a follow up for this training. By practising on practical skills it prepars participants for the exam.

NEXT STEP

Nederlands:

Voor vervolgstudie worden de volgende trainingen aanbevolen:
 • Kubernetes CKA Exam Prep (GKKUBCKA-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

====

English:

The following courses are recommended for further study:

 • Kubernetes CKA Exam Prep (GKKUBCKA-E)
 • Kubernetes Developer Advanced (GKKUBCKADA)

CONTENT

Nederlands:

Fundamentals:

Deze training volgt de inhoud, zoals die voor de CKA examen voorgeschreven voor certificering door het aanbieden van de theorie in presentatie vorm en het uitvoeren van een 30 tot 40 tal tot in detail uitgewerkte oefeningen.

Onderwerpen die voorbijkomen zijn:

 • Wat is de IT geschiedenis;
 • Virtualisatie: wat is een Virtual Machine en wat is een Container. En wat is het verschil tussen beide?
 • Wat is Kubernetes, wat is Cloud Native? En waarom is deze ontwikkeling van belang;
 • Kubernetes architectuur;
 • Kubernetes principes;
 • Kubernetes componenten;
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods);
 • Basis concepten van Kubernetes: control plane, resources in details, services, draining nodes, setting limits, tolerations, anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, liveliness checks, readiness checks updates, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, component-configuratie, dns-networking, static pods, tls: communiceren met apiserver, multi-containers, sidecar containers, pod-policies, linux-capabilities, privileges and access control, application troubleshooting, networkpolicies, service-accounts;
 • Storage
 • Kubernetes gebruik principes: Helm, Ingress Controller;
 • Kubernetes security: Role Based Acces Controle (RBAC).

Keuze Modules:

Het aantal onderwerpen beschikbaar in de training als keuze modules zijn meer dan tijdens de training behandeld kunnen worden. Per training besluit de trainer in overleg met de groep op welke onderwerpen in de training behandeld worden. Soms kan dat betekenen dat de groep dag 5 besluit om met verschillende onderdelen aan de slag te gaan. De keuze modules gaan de diepte in op Administratie Expert onderdelen, middels oefeningen, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van werken met Kubernetes, aan de hand van werkende voorbeelden.

 • Fijnmazig/Granulair Role Based Access Control (RBAC) middels Keycloack Single Sign On;
 • Auditing, Policies & API-Server Central Security: validating & mutating webhooks, OPA, KRails
 • Centrale Logging: ELK Stack;
 • Centrale Monitoring: Prometheus, Graphana;
 • (Federated) Storage: Rook, OpenEBS
 • Advanced Security: Encryption at Rest, Sealed Secrets, KMS, Vault, Harbor, Notary, Falco
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontaal schalen op basis van latency (monitoring informatie);
 • Operator & Controllers (Software) Overview
 • Own Custom Resources: advanced WordPress, build your own WordPress operator
 • Setup een eigen secure helm registry
 • Cluster backup & Generic State Management
 • High Available Kubernetes Cluster
 • Infrastructure as Code with Terraform

====

English:

Fundamentals:

This training follows the contents as prescribed for the CKA exam for certification by offering the theory in presentation form and performing 30 to 40 detailed exercises.

Topics as they pass:

 • Some IT history;
 • Virtualization: what is a Virtual Machine and what is a Container. And what is the difference between the two?
 • What is Kubernetes, what is Cloud Native? And why is this development important;
 • Kubernetes architecture;
 • Kubernetes principles;
 • Kubernetes components;
 • Kubernetes Resources (deployment, replicaset, pods);
 • Basic concepts of Kubernetes: control plane, resources in detail, services, draining nodes, setting limits, tolerations, anti-affinity, horizontal scaling, deployments, release management & canary releases, liveliness checks, readiness checks updates, rollbacks, configsmaps & secrets, lifecycle-hooks & init containers, logging, monitoring, troubleshooting, bootstrapping, component configuration, DNS-networking, static pods, tls: communicating with apiserver, multi-containers, sidecar containers, pod-policies, Linux-capabilities, privileges and access control, application troubleshooting, network policies, service accounts;
 • Storage
 • Kubernetes use principles: Helmet, Ingress Controller;
 • Kubernetes networks security: Role-Based Access Control (RBAC).

Selection of modules:

The number of topics available in the training as choice modules is more than can be covered during the training. For each training, the trainer decides, in consultation with the group, which topics will be covered in the training. Sometimes this can mean that the group decides on day 5 to work with different components. The choice of modules goes into depth on Administration Expert parts, by means of exercises that are in line with the daily practice of working with Kubernetes, using working examples.

 • Granulair Role-Based Access Control (RBAC) with, Keycloak, Single Sign-On
 • Auditing, Policies & API-Server Central Security: validating & mutating webhooks, OPA, KRails
 • Central Logging: ELK Stack
 • Central Monitoring: Prometheus, Graphana;
 • External (Federated) Storage: Rook, OpenEBS
 • Advanced Security: Encryption at Rest, Sealed Secrets, KMS, Vault, Harbor, Notary, Falco
 • Service Mesh: SMI, LinkerD, Istio, OSM, horizontal scaling based on latency (monitoring information)
 • Operator & Controllers (Software) Overview
 • Own Custom Resources: advanced WordPress, build your own WordPress operator
 • Creating your own secure helm registry
 • Cluster backup & Generic State Management
 • High Available Kubernetes Cluster
 • Infrastructure as Code with Terraform

Rester à jour sur les nouveaux avi

Pas encore d'avis.
 • Demander des informations à propos de cours. Dorénavant, nous recevrez aussi une notification lorsque qu'un autre utilisateur partage son avis. C'est un bon moyen de vous encourager à continuer d'apprendre!
 • Voir les produits similaires avec des avis: Devops.

Partagez vos avis

Avez-vous participé à cours? Partagez votre expérience et aider d'autres personnes à faire le bon choix. Pour vous remercier, nous donnerons 1,00 € à la fondation Stichting Edukans.

Il n'y a pour le moment aucune question fréquente sur ce produit. Si vous avez besoin d'aide ou une question, contactez notre équipe support.

Recevoir une brochure d'information (gratuit)

Sexe:
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)
(optionnel)

Vous avez des questions?

(optionnel)
Nous conservons vos données personnelles dans le but de vous accompagner par email ou téléphone.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur : Politique de confidentialité.